Ana içeriğe atla
Göç Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Program Hakkında

ASBÜ Göç Çalışmaları programının temel amacı, göç hareketleri sonucu doğan insan hareketlerini ve toplumsal olguları tüm boyutlarıyla ve sosyolojik bir bakış açısıyla derinlemesine incelemektir. Bu bağlamda, göç alanında kapsamlı ve uluslararası kalitede eğitim vermek, öğrencilerimizi bu kaliteli eğitimle akademik alanda yurt içi ve yurt dışı doktora programlarına, ayrıca göç yönetimi alanında kamu ya da sivil toplum kariyerlerine hazırlamak programın temel amaçları arasındadır.

Bunlara ek olarak, bu program öğrencileri uluslararası akademik ortamlarda rekabet edebilecek düzeye getirmeyi ve gerekli donanım ve nitel-nicel araştırma yöntemleriyle göç yönetimi ve toplumsal uyum alanlarında altyapılarını hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçlardan hareketle, zorunlu derslerin yanı sıra, Medya Çalışmaları, Sürdürülebilir Kalkınma, Küreselleşme ve Demografi, Toplumsal Cinsiyet, Göç Edebiyatı ve Sanatı, Göç ile İlgilenen Ulusal ve Uluslararası Örgütler, Ulusaşırı Topluluklar ve Diaspora, Güvenlik ve Göç, Kültür, Kimlik ve Aidiyet gibi göç olgusuna temel teşkil eden ve konu ile birebir ilintili farklı disiplinlerden seçmeli derslere de müfredatta yer verilmiştir.

Programın eğitim dili İngilizcedir.

 

Başvuru ve Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
 • Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Hukuk, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Tarih, Edebiyat, Felsefe, Yerel Yönetimler, "Gazetecilik", "Radyo,Televizyon ve Sinema" bölümü lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. 
 • Lisans mezuniyet notunun en az 2.50 (4’lük sistemde) veya 65.00 (100'lük sistemde) olması.
 • ALES (EA) puanının 65 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • YDS / e-YDS / YÖKDİL / e-YÖKDİL (İngilizce) sınavlarından herhangi birinden en az 80 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan alınmalıdır.
 • Genel Değerlendirme puanı 65 ve üzeri olması. 
Uluslararası Adaylar için
 • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği ve mezuniyet ortalamasının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.    
 • Adayların öğrenime başlayabilmeleri için İngilizce dil yeterliliğine sahip olmaları gerekir. İngilizcenin anadil ya da resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde eğitim dili İngilizce olan lisans veya lisansüstü programlardan mezun olan ya da aşağıdaki dil sınavlarının herhangi birinden en az belirtilen puanı sağlayan adayların İngilizcesi yeterli olarak kabul edilir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan yabancı dil hazırlık programlarına yönlendirilir.

TOEFL IBT

(Her beceriden en az 16)

CAE

CPE

PTE

ASBU EPE

YÖKDİL /  e-YÖKDİL

YDS / e-YDS

84

C

C

62

70

80

80

 • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Güncel öğrenim ücretleri için tıklayınız.
Yatay Geçiş
 • Halen ilgili bir yüksek lisans programına kayıtlı olmak.
 • Programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlıyor olmak.
 • Öğrenim gördüğü yüksek lisans genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması.
 • Mevcut kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak.
 • Bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak.
 • Ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olmak.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim
Arş. Gör. Ceylin ÖZYURT

   ceylin.ozyurt@asbu.edu.tr

   +90 312 596 44 44 Dahili:5416

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvuru takvimi için tıklayınız.

Başvuruların ön değerlendirmesi için ALES puanının %50'si ve mezuniyet ortalamasının %50'si alınarak yapılan sıralama sonucu, kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES puanının %50'si, mezuniyet ortalamasının %20'si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30'u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 65 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır (genel değerlendirme puanının eşitliği halinde, bilimsel değerlendirme sınavının puanı dikkate alınır) ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısının iki katı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
 • Başvuruda gerekli belgeler ve online başvuru sayfası için tıklayınız.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvuru takvimi için tıklayınız.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul kriterleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.

Yatay Geçiş

 

Yatay Geçiş başvurusunda bulunmak isteyen adayların, başvuru için gerekli belgeler ile birlikte başvuru tarihleri arasında şahsen Enstitüye başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuruda gerekli belgeler için tıklayınız.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvuru takvimi için tıklayınız.

 

Başvurular, programın kabul kriterleri ve yatay geçiş kontenjanı dikkate alınarak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirilmekte ve Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmaktadır. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar bağlanan sonuçlar Enstitümüz web sayfasında ilan edilmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için zorunlu çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.