Ana içeriğe atla
Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı, teknoloji politikaları ve inovasyon yönetimi alanında bilimsel araştırmalar yürüten araştırmacı ve akademisyen adayları ile birlikte alanda uzmanlaşmak isteyen kamu ve özel sektörde uzman, yönetici ve yönetici adaylarına yönelik akademik kapasitenin geliştirilerek güncel bilgi ve küresel uygulama deneyimleri bağlamında ilgili alanda uzmanlaşmayı arttırmaktır. Bu programda yer alacak olan özel sektörde teknoloji yoğun sektörlerde girişimci ve çalışanlar ile kamu kurumlarında görevli uzman ve yöneticilere, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, gibi endüstri komplekslerinin geliştirilmesi ve işleyişinden sorumlu uzman ve yöneticilere teknoloji politikaları, alanında teorik ve uygulama becerileri kazandırılacaktır. Özellikle, Türkiye’de endüstrinin örgütlenmesi, teknoloji politikalarının belirlenmesi, araştırma geliştirme süreci, yerel kalkınma girişimleri ve kamu-üniversite-sanayi işbirliği yönlendirilmesi gibi alanlarda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, dolayısıyla ilgili kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Bu hedef kitlenin çoğunluğunun şu ana kadar bu bağlamda interdisipliner lisansüstü derece programında eğitim alamadığı görülmektedir. Türkiye’deki teknoloji/sanayi politikalarının geliştirilmesi ve inovasyon kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalardan sorumlu kişilerin uzmanlık yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak bu programın esas hedefidir. Bilim ve teknoloji politikaları, bölgesel kalkınma, endüstriyel örgütlenme, inovasyon yönetimi, kamuda dijitalleşme, işbirliği konuları küresel rekabet konumunda belirleyici etkiye sahip olmasından dolayı ülkemizde de değer atfedilen çalışma alanları olmuştur. Bu çalışma alanlarından sorumlu olan kurum ve kuruluşlar, uzmanlar, yöneticiler, yararlanıcılar, girişimciler gibi birçok paydaşın bilimsel alanda ve uygulamada meydana gelen değişim ve gelişmelerin farkında olması ve uyum sağlaması beklenmektedir.

 

Başvuru ve Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
 • Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olunmalıdır. (Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda, lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere en çok iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Hangi öğrencinin bilimsel hazırlık programına tabi tutulacağına ve programın içeriğine ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı karar verir.)
 • Lisans mezuniyet not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden 65 olmalıdır.
 • ALES (EA) puanının 70 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • YDS / e-YDS / YÖKDİL / e-YÖKDİL (İngilizce) sınavlarından herhangi birinden en az 70 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 70 puan alınmalıdır.
 • Genel Değerlendirme puanı 70 ve üzeri olması.
Uluslararası Adaylar için
 • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.  
 • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.)
 • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Güncel öğrenim ücretleri için tıklayınız.
Yatay Geçiş
 • Halen ilgili bir yüksek lisans programına kayıtlı olmak.
 • Programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlıyor olmak.
 • Öğrenim gördüğü yüksek lisans genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması.
 • Mevcut kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak.
 • Bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak.
 • Ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olmak.
Müfredat

 

Dersler ve içerikleri için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim

Öğr. Gör. Ülkü Neslihan AKTAŞ

   ulku.aktas@asbu.edu.tr

  +90 312 596 48 42

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvuru takvimi için tıklayınız.

Başvuruların ön değerlendirmesi için ALES puanının %50'si ve mezuniyet ortalamasının %50'si alınarak yapılan sıralama sonucu, kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES puanının %50'si, mezuniyet ortalamasının %20'si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30'u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 70 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır (genel değerlendirme puanının eşitliği halinde, bilimsel değerlendirme sınavının puanı dikkate alınır) ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısının iki katı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
 • Başvuruda gerekli belgeler ve online başvuru sayfası için tıklayınız.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvuru takvimi için tıklayınız.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul kriterleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.

Yatay Geçiş

 

Yatay Geçiş başvurusunda bulunmak isteyen adayların, başvuru için gerekli belgeler ile birlikte başvuru tarihleri arasında şahsen Enstitüye başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuruda gerekli belgeler için tıklayınız.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvuru takvimi için tıklayınız.

 

Başvurular, programın kabul kriterleri ve yatay geçiş kontenjanı dikkate alınarak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından değerlendirilmekte ve Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmaktadır. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar bağlanan sonuçlar Enstitümüz web sayfasında ilan edilmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için zorunlu çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.